Listopad 2016

MISIJNÁ VÝSTAVA

30. listopadu 2016 v 14:11

Misie
slovo, za ktorým sa skrýva veľa ľudskosti, veľa námah a rozhodnutí pri ohlasovaní evanjelia, veľa obety a lásky dávať sa do
služby ľuďom, ktorí to potrebujú.
Logo Misijného roka


V talianskom prístave v Janove 14. novembra 1877 don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová odprevádzali členov
3. misionárskej výpravy do Južnej Ameriky. Medzi nimi bolo aj prvých šesť Dcér Márie Pomocnice.
Bol to začiatok misijného diela, v ktorom náš Inštitút nepretržite pokračuje.
Preto od 14. novembra 2016 do 14. novembra 2017, kedy uplynie 140. výročie prvej misijnej výpravy FMA, budeme sláviť tzv. " M i s i j n ý r o k ".

Do misií každoročne odchádza mnoho misionárov, ktorí stravujú svoj život v službe deťom, mladým a ľudovým vrstvám a položili základy mnohých výchovných diel.
Medzinárodná organizácia Vides, pôsobiaca aj na Slovensku, vychováva a združuje mladých ľudí -dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do celosvetových projektov pomoci chudobným.

Pri tejto príležitosti sme v našom CVČ urobili výstavu predmetov a obrazového materiálu z krajín, kde pôsobia naše sestry misionárky :
Afrika - Angola
Južná Amerika - Paraguay
Európa -Maďarsko, Albánsko, Ukrajina,
Ázia - Azerbajdžan
Výstava bola k dispozícii deťom zo stretiek a krúžkov i ich rodičom.A hoci väčšina z nás sa nevydá do ďalekých krajín, môžeme prežívať svoju misiu v bežnom živote: byť misionármi/kami nádeje a radosti, ktorých zdrojom je naša viera a Božia láska.

foto: viď galéria (es)

SVETLO SVIECE

28. listopadu 2016 v 16:06
Pomáhať sa dá rôznym spôsobom.
My sme si začiatkom novembra vybrali práve takýto :Počas jednotlivých dní sme sa s deťmi modlili za našich blízkych zosnulých a niektoré skupiny navštívili i miestny cintorín.
Obľúbenou činnosťou detí je zapaľovanie kahancov.
Práve svetlo má pri tejto aktivite veľkú symboliku života.Robia česť svojej trenérke aj nášmu SCVČ Laura

23. listopadu 2016 v 22:07
Pomaličky sa blíži koniec roka ale naši šachisti nezaháľali. Veď už od septembra sa na šachovom krúžku v SCVČ Laura v Dubnici nad Váhom, usilovne pripravovali na rôzne súťaže v šachu. Pravda iba tí, ktorí sa nebáli a ktorí majú už prvé šachové kroky za sebouPrvý turnaj " Rytiera Podmanického " bol 23.10.2016 v Považskom Podhradí , ktorého sa mohli zúčastniť malí šachisti - začiatočníci do 10 rokov. Zúčastnili sa ho až piati naši šachisti z SCVČ Laura. A odniesli si všetci ceny podľa zásluhy.

3.11.2016 SZŠ Nová Dubnica uskutočnila turnaj pre základné školy a SCVČ, v ktorom môžem pochváliť všetky deti z Laury, lebo si odniesli veľa bodov, ale najlepšie obstála Emka Holečková, ktorá skončila zo všetkých detí na 2.mieste.

8.11.2016 sa skoro všetci naši šachisti z SCVČ Laura zúčastnili školských majstrovstiev základných škôl okresu Ilava, ktorý bol v ZŠ s MŠ CI/32 v Dubnici nad Váhom. S potešením sme zistili, že do kraja postúpili naši bývalí starší šachisti z SCVČ Laura a to 4 chlapci a dve dievčatá. Z kraja postúpila na MS ZŠ naša bývalá šachistka z Laury Marianna Holečková, to bude v Topoľčanoch na budúci mesiac.


12.novembra v rámci GPX šiesti šachisti z Laury sa zúčastnili Turnaja v Žiline, kde sa najlepšie umiestnila Emka Holečková, ktorá ako deväťročná získala prvé miesto v kategórii dievčat do 11.rokov. Peter Magdík a Janíková medzi 11 ročnými získali druhé miesta. Aj keď už do SCVŠ Laura nechodia, pokračujú v tom, čo sa tam naučili.

26.11.2016 je šachový turnaj GPX v Rajci s názvom šachový kráľ Rajca. Sú prihlásení piati naši šachisti z Laury, nuž im budeme držať palce. A na budúci mesiac náš čaká ešte súťaž družstiev Nesluša, Majstrovstvá Slovenska ZŠ a Mikulášsky turnaj v Považskej Bystrici.
Na záver ešte pár fotografií z Majstrovstiev okresu Ilava na ktorých sú naši Lauristi - šachisti
trenérka šachu pani Ľ.Tomaníková
foto: viď galéria (es)

PRAKTIKANTKA ZUZKA

16. listopadu 2016 v 17:58

Od 3. do 30. októbra obohatila našu činnosť svojou prítomnosťou Bc.Zuzana Šimková z Bratislavy, absolventka Pedagogickej fakulty UK, odbor učiteľstvo psychológie.V našom zariadení absolvovala svoju mesačnú apoštolskú prax.
" Počas mesiaca som mala možnosť vnímať rôzne výchovné polia, pozorovať prácu s deťmi a byť súčasťou bežného života v Centre voľného času. Zo začiatku som prácu len sledovala, no neskôr som bola aj aktívne prítomná na rôznych krúžkoch- volejbal, floorbal, spoločenské hry, aj na rovesníckom stretku s dievčatami 8.a 9. ročníka. Mala som možnosť tráviť čas aj s animátorkami,čo bolo pre mňa veľkým obohatením. Absolvovala som aj vekový skok od 20 ročných ku 5-6 ročným malým dubničanom,kde som znovu objavovala krásy detského sveta. Mala som možnosť nahliadnuť aj do zákulisia školskýchpapierovačiek.


Tento mesiac sa hlboko vpísal do môjho srdca.
Veľmi si vážim rodinnosť, lásku a starostlivosť, s akou som bola prijatá, možnosť spoznávania a byť súčasťou spoločných radostí i starostí.
Vďačná som aj za prijatie, otvorenosť, úprimnosť a radosť mladých a detí, s ktorými som sa stretávala."

praktikantka Zuzana

STOVKA ZVEDAVCOV

16. listopadu 2016 v 13:59
Prvý raz v tomto šk. roku sa 9.10.2016 v katolíckom dome stretla stovka deti, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie.
Animátori im spolu so saleziánskou rodinou pripravili animované nedeľné popoludnie. Podujatie sa nieslo v znamení Dňa otvorených dverí. Deti mali možnosť sa dostať po skupinách na miesta, na ktoré sa bežne nedostanú.

Jedným z navštíveného miesta bolo aj naše Súkromné centrum voľného času Laura.


Deti si prezreli naše priestory, ktoré slúžia sa stretávanie rovesníckych skupín a rôznych krúžkov. Dievčatá najviac zaujali priestory kuchynky, kde funguje variaci krúžok a chlapcov zaujala telocvičňa, kde fungujú športové krúžky i rôzne pohybové aktivity.
Na záver sa deti mohli v oratku zahrať didakt.hru na rozvíjanie postrehu."Don Bosco prežíval svojráznu pastoračnú skúsenosť vo svojom prvom oratóriu. Bolo pre chlapcov domovom, ktorý prijíma, farnosťou, ktorá evanjelizuje, školou, ktorá pripravuje do života, a dvorom, kde sa priatelia stretávajú a žijú vo veselosti." ST

viď fotogaléria (es)

FORMÁCIA ANIMÁTOROV

16. listopadu 2016 v 12:09Mladí dobrovoľníci-animátori, ktorí venujú svoj voľný čas pre dobro detí a mladých a ktorí pôsobia aj v našom Scvč, boli 30.9. až 1.10. na prvom formačnom víkende v Novej Dubnici.

* bloky sebapoznania *pedagogická formácia *
* tvorenie spološenstva * chvíle uvoľnenia *
* duchovné posilnenie *
* plánovanie najbližších akcií *

foto : viď galéria (es)


PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ SCVČ LAURA

16. listopadu 2016 v 11:00
PONDELOK
16,30 - 18,00 rovesnícke stretko Trpaslíci (mix)
UTOROK
15,15 - 16,15 rovesnícke stretko - Hviezdičky
15,30 - 16,30 tanečný krúžok - mladšie dievčatá
15,45 - 17,15 športový krúžok -florbal
16,00 - 17,00 šachový krúžok
16,30 - 17,30 tvorivý krúžok
17,00 - 18,00 gitarový krúžok - pokročilí
STREDA
16,30 -17,30 športový krúžok - vybíjaná
17,20 -18,50 rovesnícke stretko - Lentilky
ŠTVRTOK
09,00 - 11,00 stretania mamičiek s deťmi - Matelko
15,30 - 17,00 tanečný krúžok - staršie dievčatá
16,00 - 17,00 rovesnícke stretko - Bobrík
16,30 - 18,00 športový krúžok - volejbal
16,30 - 18,00 rovesnícke stretko - Ohnivé baterky
17,30 - 18,30 pohybový krúžok
19,00 - 21,00 voľné večerné oratko
PIATOK
14,00 - 15,00 doučovanie z matematiky
14,00 - 16,00 spoločenské hry
15,00 - 16,30 rovesnícke stretko - Neviem
16,00 - 17,00 gitarový krúžok - začiatočníci
16,00 - 17,30 JMJ
SOBOTA
14,00 - 16,00 variaci krúžok ( dvojtýždenne )
15,00 - 17,00 Blchi
16,00 - 17,30 Shaun
NEDEĽA
09,30 - 12,00 zbor 100&1 ovečka
15,00 - 16,30 1. SP ( 1x mesačne ) v spolupráci s Domkou