Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

19. června 2018 v 16:35
Právny základ spracúvania osobných údajov
Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:
* evidencia aktuálnych členov organizácie alebo školského zariadenia - zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia alebo školského zariadenia
* evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie aktivity) - existuje oprávnený záujem organizácie alebo školského zariadenia zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Cieľom je získať financie na činnosť organizácie alebo školského zariadenia,
* informácie o zdravotnom stave účastníkov pobytových podujatí (ide o informácie o alergiách na potraviny a lieky, chronické ochorenia a pravidelne užívané lieky) zbierame pre zabezpečenie ochrany života a zdravia samotných účastníkov podujatí,
evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie a školského zariadenia súvisí s plnením úloh podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii alebo školskému zariadeniu stanovuje určité povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, a pod.),
* Emailové adresy, na ktoré posielame newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky organizácie,
* evidencia bývalých členov organizácie alebo školského zariadenia a evidencia účastníkov podujatí z predchádzajúcich rokov - vedieme ju len v prípade, že existuje oprávnený záujem organizácie alebo školského zariadenia na preukazovaní počtu členov organizácie alebo školského zariadenia a účastníkov podujatí organizácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR, Mesto Dubnica nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, prípadne iný donor nás zaviazal v zmluve o poskytovaní finančnej podpory našich činností a existencie, aby sme uchovávali staršie údaje o členoch organizácie a účastníkoch podujatí pre spätnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov. V prípade, že by sme údaje nimi požadované neuchovávali v stanovenej dobe, hrozilo by, že by sme museli vrátiť finančné prostriedky poskytnuté daným donorom. Z tohto dôvodu existuje oprávnený záujem organizácie na uchovávaní týchto údajov po dobu stanovenú v príslušných zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov. Doba uchovávania týchto starších údajov býva zväčša od 5 do 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vždy prehodnocujeme, či je potrebné údaje ďalej uchovávať a v prípade, že vyhodnotíme, že to už nie je potrebné, prestaneme spracúvať tieto osobné údaje.
Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Poskytujeme a chránime osobné údaje
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä
* Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
* Mestu Dubnica nad Váhom
* Trenčianskemu samosprávnemu kraju
* spoločnostiam, ktoré spracujú naše IT systémy,
* zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania
podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.

Ako chránime Vaše osobné údaje
Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:
* chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;
* zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a
zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.
* Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.
Ochrana osobných údajov
Občianske združenie Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom a školské zariadenie Súkromné centrum voľného času Laura venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR nájdete na tejto stránke všetky potrebné informácie, ktoré opisujú, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.
Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom a Súkromné centrum voľného času Laura so sídlom Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k Vašim osobným údajom v pozícii prevádzkovateľa, pretože priamo získava osobné údaje od fyzických osôb a tie ďalej spracúva na určitý účel.
Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom a Súkromné centrum voľného času Laura pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým na to, aby osobné údaje boli spracúvané len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom a Súkromné centrum voľného času Laura spracúva.
Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom a Súkromné centrum voľného času Laura získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.
Ak potrebujete s našimi informáciami pomôcť alebo máte k týmto informáciam nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím na emailovej adrese: laura.dubnica@gmail.com>; scvcdubnica@gmail.com alebo na adrese organizácie: Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, Súkromné centrum voľného času Laura, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo na telefónnom čísle: 042 44 20 002.
Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie.
Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Aké osobné údaje získavame
To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii a školskom zariadení alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie a školského zariadenia alebo pri registrácií na podujatie organizované organizáciou alebo školským zariadením.

Ako Vaše osobné údaje využívame
Vaše osobné údaje využívame na:
* evidenciu členov organizácie alebo školského zariadenia
* evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou alebo školským zariadením,
* na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou alebo školským zariadením,
* poskytovanie informácií o činnosti organizácie a školského zariadenia, o plánovaných aktivitách a podujatiach,
* evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou alebo školským zariadením,
* na preukazovanie počtu členov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, mestu Dubnica nad Váhom a Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
* na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou a školským zariadením donorom - Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, mestu Dubnica nad Váhom, Trenčianskemu samosprávnemu kraju
* komunikáciu s Vami,
* analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí,
* riešenie Vašich sťažností.

Aké sú Vaše práva
Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov.
* Právo na informácie - Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.
* Právo na prístup - Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti "Získanie prístupu k Vašim údajom".
* Právo na opravu - Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti "Oprava Vašich údajov".
* Právo na vymazanie - Toto právo sa nazýva tiež ako "právo na zabudnutie" a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti "Vymazanie Vašich údajov".
* Právo na obmedzenie spracúvania - V niektorých situáciách máte právo "blokovať" alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme "blokovali" ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti "Obmedzenie spracúvania Vašich údajov".
* Právo na prenosnosť údajov - Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti "Prenos Vašich osobných údajov".
* Právo na námietky - Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania údajov. Viac informácií získate v časti "Podanie námietok voči spracúvaniu".
* Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.Bližšia špecifikácia Vašich práv na ochranu osobných údajov
V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:
* zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo
* ďalšie kópie rovnakých údajov.

Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na emailovej adrese:
laura.dubnica@gmail.com>; scvcdubnica@gmail.com alebo na adrese organizácie: Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, Súkromné centrum voľného času Laura, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo na telefónnom čísle: 042 44 20 002.
K čomu si môžete vyžiadať prístup
Máte právo na:
* potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje;
* prístup k Vašim osobným údajom;
* a ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách).
* Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy Vám prístup nebude umožnený
Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.
Oprava vašich údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo organizácie alebo školského zariadenia..
Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď "Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?"), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje
Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

Kedy môžete požiadať o vymazanie údajov
S výnimkami uvedenými v časti "Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?" máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy:
* osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané;
* odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný);
* podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše
údaje nebude mať prednosť;
* ak sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov;
* osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie
Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí veterinárnej starostlivosti.

Kedy je možné obmedziť spracúvanie údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:
* ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov;
* ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania;
* ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku "Oprávnené záujmy" v časti "Podanie námietok voči spracúvaniu" a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.
Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?
Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov?
Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:
* osobné údaje, ktoré ste nám poskytli ( t.j. žiadne iné údaje);
* prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy; a
* zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?
Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:
Oprávnené záujmy
Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.
Informácie potrebné na splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 

Reklama